Velkomst v. Jørgen Dige Pedersen, Bestyrelsesmedlem i FAU 

Kære FAU medlem,

Omstruktureringen af den danske regering tidligere på året betød en ændret placeringJørgen Dige Pedersen af udviklingsbistanden. Udviklingssamarbejdet blev nu slået sammen med handelsområdet under en fælles minister, Mogens Jensen. Det har yderligere skubbet til de forandringer, som har været pågående i nogen tid, og som har betydet at udviklingsbistanden i stigende grad har skullet ’samtænkes’ med andre udenrigspolitiske kerneområder, først med fokus på sikkerhedspolitikken og nu i forstærket grad med den udenrigsøkonomiske politik vedrørende handel og investeringer.

’Samtænkningen’ med sikkerhedspolitikken blev især drevet fremad af den danske involvering i konflikterne i Irak og Afghanistan, og den har foreløbig resulteret i en betydelig omorientering af bistandsindsatsen imod netop disse to lande, og et stykke ud i fremtiden vil især Afghanistan udgøre et af de helt store indsatsområder for danskfinansieret bistand. ’Samtænkningen’ med handel og investeringsområdet har naturligvis i et vist omfang altid præget den danske bistandsindsats, men det ser nu ud til, at der under den nye minister for alvor vil blive skruet op for denne form for koordinering af politikområderne. Baggrunden for det er naturligvis den nuværende regerings store fokus på økonomisk vækst og beskæftigelsesfremme, som især forventes ske i form af en øget dansk eksport. En anden baggrund for det er de pågående ændringer i det globale vækstmønster, som har kunnet ses i nogen tid, men som er blevet ekstra tydeligt under finanskrisen og den efterfølgende Euro-krise. Det globale mønster ,som tegner sig, betyder nemlig, at størstedelen af den fremtidige globale vækst vil finde sted i de såkaldt ’nye markeder’, som først og fremmest er at finde blandt tidligere og nuværende fattige udviklingslande i først og fremmest Asien, men også i Afrika og i Latinamerika. Det er områder af verden, hvor Danmark hidtil primært har været aktiv i form af udviklingspolitikken, og hovedidéen bag den forstærkede ’samtænkning’ er netop at drage kommerciel fordel af udviklingssamarbejdet.

Ideen er som sagt ikke ny, men der er alligevel grund til at bide mærke i regeringens helt nye strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati.*) Det hedder sig her, at Udenrigsministeriet i højere grad vil orientere sig mod at betjene danske kommercielle interesser, og at denne interesse vil komme til udtryk i ministeriets politik, i dets organisering og i dets personalerekruttering. I forhold til udviklingsbistanden vil ministeriet arbejde for et styrket samspil med handelspolitikken ved at ’samtænke bredest muligt’. Hvad der præcist menes hermed er ikke helt klart, men det indbefatter mulighederne for at drage fordel af de (forhåbentlig gode!) politiske relationer, som mange års bistandsarbejde har tilvejebragt, og som måske endda kan fremme danske ’værdier og know-how’. Der nævnes ikke direkte, at den danske bistandsindsats skal ændres på væsentlige områder, men der er ingen tvivl om, at hele udenrigstjenestens arbejde og herunder den del, som vedrører bistand til fattigdomsbekæmpelse, vil blive underkastet et pres for at (også) at skulle tjene snævre danske kommercielle interesser.

Regeringens – og ministerens - nye strategi giver intetsteds indtryk af, at man er opmærksom på, at der på mange områder sagtens kan opstå konflikter mellem formålet om at fremme danske eksportinteresser og bistandens overordnede formål om at bekæmpe fattigdommen. Tværtimod synes det at være opfattelsen, som ministeren også tidligere i en aviskronik har givet udtryk for (Berlingske Tidende 20/3-2014), at handel og udviklingsarbejde smertefrit kan gå hånd i hånd i en fælles bestræbelse på af forbedre verden – ude som hjemme. Det er åbenbart ikke nødvendigt at overveje, hvordan man tackler eventuelle konflikter mellem danske interesser og hensynet til fattigdomsbekæmpelsen. Det gør naturligvis behovet for at den u-landsinteresserede danske offentlighed – NGOerne, aktivisterne, forskerne osv. – nøje bør følge udmøntningen af den nye strategi i praksis for at sikre at bistandsarbejdet i endnu højere grad end tilfældet har været hidtil ikke i praksis bliver et vedhæng til den danske konkurrencestats internationale økonomiske aktivisme.

 

Jørgen Dige Pedersen

Bestyrelsesmedlem i FAU & Lektor ved Aarhus Universitet

 

*) Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye Job, Maj 2014. (kan downloades fra www.um.dk)

 


Nyheder fra FAU

  • FAU-DDRN Konference / Ny frist for abstracts

FAU og DDRN afholder fælles konference den 20. til 22. august 2014. Arrangementet afholdes under overskriften "Development Paradoxes - the difficulties of marrying growth with local economic development and poverty reduction". Der afholdes seks workshops ved konferencen, som relaterer til det overordnede tema. Den oprindelige deadline for indsendelse af abstracts er forlænget til den 23. juni.  

  • FAU-DDRN konference / Ny workshop

I forlængelse af den nye deadline har vi også inkluderet en 6. workshop som tager afsæt i CSO'er og deres funktion i forhold til at sikre udvikling og (økonomisk) sikkerhed. Læs nærmere om workshopppen her

  • FAU-DDRN konference / Rejselegater

I forbindelse med konferencen tilbydes der et begrænset antal rejselegater til deltagere fra Syd. Legatet dækker alle omkostninger relateret til deltagelsen. Betingelser for at komme i betragninger til rejselegat kan ses her. 

  • FAU-DDRN konference / Master Thesis Competition

FAU og DDRN udbyder en konkurrence for den bedste kandidatafhandling der falder under konferencens tema. Vinderen modtager en pris 1000 €, og der er også præmier til 2. og 3. pladsen. Deadline for indstilling er den 16. juni. Læs om de nærmere betingelser her.

  • Medlemsskab

FAU's sekretariet har netop åbnet op for kontingentindbetaling for 2014. Ved tilmelding kan du med fordel benytte vores nye online medlemsformular.

 


Seminarer og konferencer

 


EADI

Michael W. Hansen, CBS, er trådt tilbage som den danske repræsentant i EADI. Samtidig afstår FAU fra deres koordinerende rolle for indstillingen af det danske medlem. I stedet har RUC har indvilliget i at overtage repræsentationen fra 2014 til 2017, hvor Peter Kragelund vil være repræsentanten for de danske institutionelle medlemmer i EADIs Executive Committee (EXCO).

 


Andet

KU udbyder fire PhD-stipendier under Department of Food and Resource Economics (IFRO). Herunder inden for Global Development. Ansøgningsfrist en dern 15. juni. Læs nærmere her